TOGETHER WE ARE STRONG

EIS TALENTER

Si erméiglechen d’Verwierkleche vun äre Wënsch am Alldag. Mam gréisste Professionalismus an am Respekt virun ärer Privatsphäre sinn Si déi déi dat Onméiglecht Méiglech maachen.

EIS EQUIPE


DIRECTION GENERAL
DIRECTION
Jhang KREMER

Jhang KREMER


ASSISTANTE DE DIRECTION
DIRECTION ADMINISTRATIVE
Liz THILLENS

Liz THILLENS


RESPONSABLE DES COORDINATEURS
DIRECTION TECHNIQUE
David BONNEMBERGER

David BONNEMBERGER


ASSISTANTE ADMINISTRATION
SECRETAIRE COMPTABLE
Susana CARVALHINHO

Susana CARVALHINHO


ASSISTANT DE PROJETS
METREUR - DEVISEUR
Dany MATIAS

Dany MATIAS


CONSEIL CLIENT
CONSEILLER EN CLIENTELE
Daniel WALDBILLIG

Daniel WALDBILLIG


CONSEIL CLIENT
CONSEILLER EN CLIENTELE
Claude LOUREIRO

Claude LOUREIRO


COORDINATION CHANTIERS
COORDINATEUR DE CHANTIERS
Filipe SANTOS

Filipe SANTOS


COORDINATION CHANTIER
RESPONSABLE GROS-OEUVRE
Tun LOUREIRO

Tun LOUREIRO


TECHNICIEN
RESPONSABLE GROS-OEUVRE
Jorge TEIXEIRA MORAIS

Jorge TEIXEIRA MORAIS


AGENT IMMOBILIER
AGENT IMMOBILIER
Brian DEL BIANCO

Brian DEL BIANCO